VEDTEKTER FOR SOLTUN GRENDEHUS

§ 1       Selskapsnavn

Soltun Grendehus er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar.

§ 2       Formål og virkemål

Lagets formål er å fremme medlemmenes interesser i området og virke for stedets sosiale samhold og beboernes trivsel.

Laget kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.

Laget er partipolitisk uavhengig.

§ 3         Lagets geografiske område

Lagets interesseområde er Nordbergshaugen, Fleskhusflata, Leklemsåsen, Rå-lia, Minsås, Ydsedalen, Trones, Haukåa, Volhaugen, Bjørga, Ydse, Kausmo, Kåra, Tronesvegen.

§ 4         Juridisk person

Laget er en selveiende og frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 5         Andelseiere

Enhver som bor/ har tilknytning til området eller andre som ønsker det kan bli andelseiere. Vedkommende må godta Lagets vedtekter og formål. Andelseiere har ingen forpliktelser for Laget ut over de tegnede andeler. Hver andels verdi er kr 500,-. Det føres særskilt protokoll over andelseierne. Kjøpte andeler går ikke i arv.

§ 6         Årsmøtet

Lagets øverste myndighet er Årsmøtet. Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mars måned. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 2 ukers varsel. Forslag som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være sendt styret innen utgangen av februar måned. Innkallingen til ordinært årsmøte skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og skal være tilgjengelig for medlemmene minst 2 uker før årsmøtet. Årsmøtet kan bare fatte vedtak i de saker som er satt opp på innkallingen.

Lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet er vedtaksfør med det antall medlemmer som møter. Hvert medlem har en stemme, og stemmeangivningen kan skje ved fullmakt. Et medlem har ikke mer enn en fullmaktsstemme.

En andel = en stemme. Andelseiere må være fylt 18 år.

Årsmøtet behandler:

·      Årsmelding
·      Revidert regnskap og budsjett for kommende år
·      Innkomne forslag
·      Viktige tiltak for kommende år

·      Valg av:
o   Leder
o   Nestleder
o   Kasserer
o   Sekretær
o   2 styremedlemmer (4 til sammen)
o   2 varamedlemmer
o   2 revisorer
o   valgkomite på 3 medlemmer

Det velges møteleder til å lede årsmøtet, og en referent. Årsmøtets beslutninger som forlanges protokollført – offentliggjøres på Soltun Grendehus` hjemmeside.

Leder velges for 1 år av gangen.
Styresmedlemmene velges for 2 år av gangen. Ved første valg velges
2 styresmedlemmer for 1 år, slik at 2 er på valg hvert år.
Varamedlemmer og revisorer velges for 1 år.
Samtlige kan gjenvelges.

Ekstraordinære årsmøter kan innkalles av styret eller når andelshavere som representerer minst 1/3 av andelshaverne forlanger det. Bare saker som er oppsatt på dagsorden kan behandles.

§ 7         Lagets ledelse (styret)

Laget ledes av et styre som er Lagets øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret konstituerer seg selv. Varamedlemmene kan møte på samtlige styresmøter.

Styret skal:

·      iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser

·      stå for Lagets daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesse

·      forvalte Lagets eiendeler/ eiendom og økonomi på beste måte

·      etter behov oppnevne komiteer eller personer til å løse spesielle oppgaver

·      etter beste evne søke å oppfylle Lagets formål etter gjeldende vedtekter

Styret holder møter når leder bestemmer eller et flertall av styresmedlemmene forlanger det.

Styret har disposisjonsrett over Lagets midler, til alminnelige administrative formål og til gjennomføring av vedtak fattet på årsmøtet. Alle større utbetalinger skal attesteres av leder og kasserer før utbetaling.

Regnskapsåret går fra 1(1 – 31/12.

Styret er beslutningsdyktig når flertallet av styresmedlemmene, deriblant leder/ nestleder, er tilstede. Leder, eller i hans/ hennes fravær nestleder, leder styrets møter. Styresbeslutningen krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved fungerende leders stemmegivning.

§ 8         Vedtektsendringer

vedtektsendringer med 2/3 flertall av de avgitte stemmer vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endringene trer i kraft umiddelbart.

§ 9         Oppløsning

Oppløsning av Laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer, innkalles til ekstraordinært årsmøte ca 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje, må vedtaket gjentas med 2/3 flertall av de fremmøtte stemmer. Det skal velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges til avviklingsstyre.

Lagets formue skal etter oppløsning og gjeldsavleggelse tilfalle det formål Laget arbeider for å fremme. Årsmøtet vedtar det formål som eventuelt formuen skal tilfalle.